andy warhol detail of the last supper c1986
คณะวิจิตรศิลป์

หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | เอกสารดาวน์โหลด | การขอตำแหน่ง

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กันยายน 2, 2012, 6:00 pm

ความเป็นมาของคณะวิจิตรศิลป์
นับตั้งแต่มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาล
จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษา
ในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งการศึกษาของทุกสาขาวิชาชีพ
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์

โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2525
เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และ เผยแพร่ โดยให้มี สีแดงชาด เป็นสีประจำคณะวิจิตรศิลป์

ปรัชญาของคณะวิจิตรศิลป์
บัณฑิตคณะวิจิตรศิลป์ เป็นผู้ตื่นตัวในการเรียนรู้ รู้จริง สามารถนำความรู้ และความสามารถทางศิลปะ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อชี้แนะสร้างสรรค์จรรโลงให้เกิดความดีงามในสังคม และเป็นผู้สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ของมนุษยชาติ วิสัยทัศน์แผนพัฒนา การศึกษาฯ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
“คณะวิจิตรศิลป์เป็นสถาบันศิลปะในระดับแนวหน้าของชาติและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ”

ค่านิยมหลักคณะวิจิตรศิลป์ | Fine Arts Core Values
Aesthetic = มีความเป็นสุนทรียะ
Responsible = มีความรับผิดชอบ
Identity = มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
Success = มุ่งสู่ความสำเร็จ
Trust = มีความน่าเชื่อถือ
Competitiveness = มีความสามารถในการแข่งขัน
Morality = มีศิลธรรมจรรยาบรรณ
Utility = สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

โครงสร้างหลักสูตรของคณะวิจิตรศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ ประกอบไปด้วย
> ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และ ประติมากรรม สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
> ภาควิชาศิลปะไทย สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
> ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
> หลักสูตรสาขาวิชาร่วม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

โดยทำการเปิดสอนในระดับ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี) ทั้งหมด 8 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ทั้งหมด 3 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี)
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หลักสูตรสาขาวิชาร่วม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

กลับไปข้างบน


Comments are closed.