เกี่ยวกับเรา

คณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีจุดมุ่งหมายเป็นแหล่งการศึกษาของทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2525 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ และเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่นภาคเหนือ และในประเทศไทย รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน

คณะวิจิตรศิลป์ ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2525 และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2526 เป็นคณะลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สีประจำคณะ คือ สีแดงชาด เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2526 โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาศิลปะไทย และสาขาวิชาจิตรกรรม

 ภาพ บรรยากาศ คณะวิจิตรศิลป์

DSCF0028_re-589x331

A02_1_re-589x331

 อาคารสำนักงานและอาคารเรียน

7_re-589x331

อาคารเรียน ภาควิชาทัศนศิลป์

MG_4373_re-589x331

กิจกรรมวันไหว์ครู คณะวิจิตรศิลป์

MG_4478_re-589x331

 กิจกรรมวันไหว์ครู คณะวิจิตรศิลป์

MG_4922_re-589x331

 กิจกรรมวันไหว์ครู คณะวิจิตรศิลป์

MG_4336_re-589x331

กิจกรรมรับน้องใหม่ ขึ้นดอยคณะวิจิตรศิลป์

Panorama4_re-589x331

กิจกรรมรับน้องใหม่ ขึ้นดอยคณะวิจิตรศิลป์

179_re-589x331

งานนิทรรศการศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ ภายในหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

D02_DSC00004_re-589x331

กิจกรรมสันทนาการ

กลับไปข้างบน

Marka tescili protez sa