http://www.finearts.cmu.ac.th
ศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 3 ท่าน สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคณะวิจิตรศิลป์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

- คนแรกที่รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น: ผศ.ศุภชัย ศาสตร์สาระ ในปี2537 ศิษย์เก่ารุ่น5 รหัส3003034

– คนที่สอง: คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ในปี2552 ศิษย์เก่ารุ่น2 รหัส2703016

– คนที่สาม: นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร  กรรมการผู้จัดการบริษัท อิลลูชั่น จำกัด ในปี2557 ศิษย์เก่ารุ่น1 รหัส2603011

Marka tescili protez sa