หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

การสมัครเข้าศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 21, 2010, 4:42 pm

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ได้ดำเนินการสอนและการวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิต
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว คณะวิจิตรศิลป์ได้ปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพที่จะชี้นำสังคม

ระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับตรง)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions

ระดับปริญญาโท
เป็นไปตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

โครงการพิเศษของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับตรง)


โครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 20 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 12 ตุลาคม 2555
สถานที่รับสมัคร: หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตรวจสอบวันและเวลา: ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ปี 2556 | pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม: ใบสมัครโครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม ปี 2556 | pdf
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพิเศษรับนักศึกษาศิลปะการถ่ายภาพ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | รับจำนวน 25 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 12 ตุลาคม 2555
สถานที่รับสมัคร: หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตรวจสอบวันและเวลา: ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ปี 2556 | pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม: ใบสมัครโครงการพิเศษศิลปะการถ่ายภาพ ปี 2556 | pdf
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีี
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ:
สาขาวิชาจิตรกรรม | รับจำนวน 8 คน
สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 7 คน
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | รับจำนวน 10 คน
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ | รับจำนวน 8 คน
สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 15 คน
สาขาวิชาการออกแบบ | รับจำนวน 25 คน
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | รับจำนวน 15 คน
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | รับจำนวน 16 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี
สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th
ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีี
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านกีฬา
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 2 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี
สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th
ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านกีฬา
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเด็กดีมีที่เรียน
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ:
สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 5 คน
สาขาวิชาการออกแบบ | รับจำนวน 2 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี
สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th
ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดโครงการเด็กดีมีที่เรียน
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพิเศษรับนักเรียนผู้พิการ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ:
สาขาวิชาจิตรกรรม | รับจำนวน 4 คน
สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 1 คน
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | รับจำนวน 1 คน
สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 3 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี
สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th
ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดโครงการพเศษรับนักเรียนผู้พิการ
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา)
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ:
สาขาวิชาจิตรกรรม | รับจำนวน 20 คน
สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 20 คน
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | รับจำนวน 20 คน
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ | รับจำนวน 20 คน
สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 25 คน
สาขาวิชาการออกแบบ | รับจำนวน 25 คน
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | รับจำนวน 25 คน
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | รับจำนวน 24 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน กันยายน ของทุกปี
สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th
ตรวจสอบวันและเวลา: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admissions
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ:
สาขาวิชาจิตรกรรม | รับจำนวน 9 คน
สาขาวิชาประติมากรรม | รับจำนวน 9 คน
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ | รับจำนวน 9 คน
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ | รับจำนวน 12 คน
สาขาวิชาศิลปะไทย | รับจำนวน 5 คน
สาขาวิชาการออกแบบ | รับจำนวน 13 คน
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | รับจำนวน 10 คน
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | รับจำนวน 5 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระยะเวลาการรับสมัคร: ประมาณเดือน เมษายน ของทุกปี
สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th
ตรวจสอบวันและเวลา: ระบบรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม: ระบบรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรที่เปิดสอนของ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรภาคปกติ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาทัศนศิลป์ | แผน ก1 รับจำนวน 10 คน | แผน ก2 รับจำนวน 15 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: เป็นไปตามกำหนดของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.grad.cmu.ac.th
ตรวจสอบวันและเวลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
หลักสูตรภาคพิเศษ (สาขาวิชาร่วม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | รับจำนวน 35 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: เป็นไปตามกำหนดของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.grad.cmu.ac.th
ตรวจสอบวันและเวลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรภาคพิเศษ (สาขาวิชาร่วม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ: สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม | รับจำนวน 25 คน

ผู้ดำเนินการรับสมัคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการรับสมัคร: เป็นไปตามกำหนดของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่รับสมัคร: รับสมัครทางเว็บไซต์ www.grad.cmu.ac.th
ตรวจสอบวันและเวลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม


สอบถามเพิ่มเติม (ปริญญาตรี)
หน่วยทะเบียนและประมวลผล
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-94-4812 | โทรสาร: 053-94-4805
email: tanita@finearts.cmu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม (ปริญญาโท)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-94-2405 | โทรสาร: 053-94-2413

กลับไปข้างบน


Comments are closed.