http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
ข่าวเด่น
มุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์
21/09/2018
ผู้บริหารชุดปัจจุบัน วจศ. มช. แสดงความยินดีและส่งมอบงานให้กับผู้บริหาร
18/09/2018
นศ. วจศ. มช. ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ การประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถาน
10/09/2018
ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2561 วจศ. มช.
10/09/2018
Marka tescili protez sa