http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
ข่าวเด่น
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ระจำปี 2561
18/04/2018
วจศ. มช. เข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
18/04/2018
9 / 35 นิทรรศการผลงานนักศึกษา วจศ. มช.
28/03/2018
โครงการ “อบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน 2561”
15/03/2018
Marka tescili protez sa