http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
ข่าวเด่น
วจศ. มช. ร่วมรับมอบเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุน ชมรมดนตรีสากลสโมส
04/03/2019
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิวเด็กวิจิตร” ประจำปี 2562
04/03/2019
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษารับมอบโล่แล
26/02/2019
พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.พิชัย นิรันต์
08/02/2019
Marka tescili protez sa