http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกรียติคุณ และศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมทั้งถวายพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

วันที่ 23 มกราคม 2559  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วจศ. มช. มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 3 ท่าน ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์

ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์

ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์

นอกจากนี้ ได้มีการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ขนาดหน้าตักกว้าง 23 นิ้ว สูง 35 นิ้ว ศิลปะพม่าในล้านนาโดย รศ. ดร. ทิพวรรณ มั่งมี อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ เพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธรูปปฏิมาร่วมสมัย

และ มีศิษย์เก่า วจศ. คุณพาณิชย์ สดสี กรรมการบริหาร บริษัท Workpoint ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย

Marka tescili protez sa