http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. ร่วมใจทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป

เวลา 07:55 น. ของวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 วจศ. มช. นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาทำบุญตักบาตร  รับพร รดน้ำมนต์ เจิมห้อง ทำบุญให้อาจารย์ใหญ่ ฯลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน  ณ บริเวณลานหน้าคณะฯ

Marka tescili protez sa