http://www.finearts.cmu.ac.th
Media Arts and Design Degree Show “หนูอยากโดนอุ้ม”

เวลา 18.30 น. ของอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 มีพิธีเปิดงานแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างสื่อเชิงวิพากษ์ และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการล้อเลียน ล้อเล่น กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ศาสนา, วัฒนธรรมกระแสหลัก, วัฒนธรรมย่อย, ชาติพันธ์ุ อัตลักษณ์, การรื้อถอนโครงสร้างทางสังคม และการรับรู้ทางด้านผัสสะ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมทางศิลปะ และประเด็นอื่น ๆ งานมีถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

Marka tescili protez sa