http://www.finearts.cmu.ac.th
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พวกแต้มคัวตอง

เวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2560 วจศ. มช. ร่วมจัดงานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พวกแต้มคัวตอง ซึ่งได้มีการรวบรวมจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ไว้มากมาย เช่น ตู้เก็บคัมภีร์ เครื่องครัวตอง และยังมีส่วนที่มห้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด ช่างฟ้อน กลองชุม เป็นต้น  อีกทั้งมีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมชุมชนพวกแต้ม การแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย ประเภทคัวตอง การเสวนา หัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองเชียงใหม่” และหัวข้อ “จากวันนั้น…ถึงวันนี้…ที่พวกแต้ม” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช มาเป็นประธานพิธีในครั้งนี้ ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่

Marka tescili protez sa