http://www.finearts.cmu.ac.th
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 วจศ. มช. ร่วมจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังมีการเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมภายในคณะ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมworkshop มากมายให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ คณะวิจิตรศิลป์

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ สาขาวิชาจิตรกรรม

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ สาขาวิชาประติมากรรม

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ สาขาวิชาศิลปะไทย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ สาขาวิชาการออกแบบ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ กิจกรรมรวม(1)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ กิจกรรมรวม(2)

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ กิจกรรมรวม(3)

Marka tescili protez sa