http://www.finearts.cmu.ac.th
การจัดทำแผนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม 4.0

เวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 8 มีนาคม 2561 วจศ. มช. จัดงานสัมมนา การจัดทำแผนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม 4.0 เพื่อประชุมระดมความคิด ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิวส์ เชียงใหม่

Marka tescili protez sa