http://www.finearts.cmu.ac.th
บุคลากร วจศ. มช. ศึกษาดูงาน ณ ม. บูรพา จ. ชลบุรี

วันที่ 28 ถึง 30 มิถุนายน 2561 วจศ. มช. ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ งานสนับสนุนวิชาการ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Marka tescili protez sa