http://www.finearts.cmu.ac.th
ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย โครงการดอยสุเทพกับการเป็นมรดกโลกฯ

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 วจศ. มช. ร่วมกับ คณะสถาปัตฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย โครงการดอยสุเทพกับการเป็นมรดกโลก และกิจกรรมเดินดอย ณ วัดผาลาด จ. เชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมใจกันนำพาเชียงใหม่ไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลก

Marka tescili protez sa