http://www.finearts.cmu.ac.th
งานประชุมเสวนา ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาสู่สากล CHIANG MAI FORUM 2018

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 วจศ. มช. ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กร ภาคเครือข่ายภาคเอกชน องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน จัดงารสัมมนาทางวิชาการโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนและเมืองมรดกโลก “Chiang Mai Forum 2018” ณ.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกอย่างเป็นต่อไป

Marka tescili protez sa