http://www.finearts.cmu.ac.th
นิทรรศการ ศิลปะภาพพิมพ์ของคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

เวลา 18.00น. ของวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2661 มีพิธีเปิดงาน นิทรรศการ ศิลปะภาพพิมพ์ของคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วจศ.มช. โดย อาจารย์พิชัย นิรันดร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นประธานในการเปิดงาน ณ.ห้องแสดงงานนิทรรศการ วจศ.มช.

Untitled-1

 

Marka tescili protez sa