http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ.มช. ร่วมงาน ” EdCMU Alumni Goodwill Ambassadors ” ครั้งที่1

เวลา 09.00น. ของวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2661 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์ นำทีม วจศ. มช. เข้าร่วมงาน ” EdCMU Alumni Goodwill Ambassadors ” ครั้งที่1 เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ.ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มช.

b1

Marka tescili protez sa