http://www.finearts.cmu.ac.th
วิจิตรสัญจรฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา วจศ. มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : วิจิตรสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน ทั้ง 9 สาขาวิชา ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจ ทั้งในโรงเรียนแม่ใจ และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

_____________ ภาพกิจกรรมวันที่ 1 _______________

b1

_____________ ภาพกิจกรรมวันที่ 2 _______________

b1

 

Marka tescili protez sa