http://www.finearts.cmu.ac.th
พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.พิชัย นิรันต์

เวลา 17.00 น. ของพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 วจศ. มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ ซอย ๑
ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Marka tescili protez sa