ข่าวทั้งหมด
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
วจศ. มช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรวบรวมด้านการบริหารจัดการขยะ
หอศิลป์ฯ มช. | ประกอบไม้ ประกอบใจ
วจศ. มช. ร่วมใจทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป
หอศิลป์ฯ มช. | Grand Opening l Chiang Mai Photo Festival 2017
ผู้บริหารคณะดุริยางคศิลป์ ม.ศิลปากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ร่วมกับผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | Paper Work Exhibition
หอศิลป์ฯ มช. | นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ นศ. ป. โท สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกรียติคุณ และศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมทั้งถวายพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
วจศ. มช. ต้อนรับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนปรินซ์รอยแยลส์วิทยาลัยมาเยี่ยมชมคณะฯ
Chiang Mai Photo Festival 2017
หอศิลป์ฯ มช. | นิทรรศการ แสดงงานศิลปนิพนธ์ นศ. วจศ. มช. ป. เอก รุ่นที่ 1
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช.ครั้งที่ 51
Chiang Mai Forum of Experts 2017
คณะท่านองคมนตรี เยี่ยมชมสัมมนาโครงการเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกฯ
นศ. วจศ. มช. นำศิลปะสู่ชุมชน เยียวยาจิตใจผู้ป่วยจิตเวช ณ รพ. สวนปรุง
พิธีถวายน้ำสรงพระราชทานพระอุตตรพาหุธาตุ สายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-เมียนมาร์
นิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”
วจศ. มช. รับน้ำสรงพระราชทานฯ และ พระบรมสารีริกธาตุฯ มาประดิษฐานชั่วคราวไว้ที่คณะฯ
Chiang Mai Design Week 2016
นิทรรศการตาลปัตร “เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17
วจศ. มช. เข้าร่วมขบวนในพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ
นศ. ศิลปะไทย ได้รับรางวัลที่ 2 โครงการดาวเด่นบัวหลวง(ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น)
งานแถลงข่าวระดมความคิดเห็น “บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อความเป็น ‘เมืองมรดกโลก’ ของเชียงใหม่”
วจศ. มช. มอบทุนให้นักศึกษา ประจำปี 2559
วจศ. มช. เยี่ยมชมสถานที่สำหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์
Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange Exhibition “Sharing the Future”
โครงการอบรมจริยธรรม “ถวายอาลัยแด่พ่อ”
โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17
ประเพณีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ 2559
“บ๊อช” เทคโนโลยีเพื่อชีวิต จุดประกายฝันเยาวชนสร้างหัตถกรรม
Dr Ray Hearn : 20th Anniversary Exhibition
Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange Exhibiion “Sharing the Future”
หอศิลป์ฯ มช.|งานแถลงข่าวระดมความคิดเห็นสนับสนุน เชียงใหม่สู่มรดกโลก
หอศิลป์ฯ มช.|ประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 ISIDC
วจศ. มช. น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงประชาชนชาวไทย(๔)
วจศ. มช. น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงประชาชนชาวไทย(๓)
วจศ. มช. น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงประชาชนชาวไทย(๒)
วจศ. มช. น้อมอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงประชาชนชาวไทย(๑)
บรรยายพิเศษ “งานศิลปะไทยร่วมสมัย” โดย รศ.ปริญญา ตันติสุข
หอศิลป์ มช. | นิทรรศการ“พม่าระยะประชิด 2”
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วจศ. มช. ปี2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ”
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มช. กับ Tokyo Zokei University
วจศ. มช. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2559 (ผลงานปี 2558)
วจศ. มช. รับน้องขึ้นดอยปี 2559
“เด็กวิจิตรฯร่วมใจสร้างฝาย เพื่อฟื้นคืนผืนป่าให้มีน้ำใช้”
วจศ. มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ประจำปี 2559
หอศิลป์ฯ มช.| Neo Lanna Illusion นิทรรศการโดยคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มช.
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สาขาครูดีเด่น” ประจำปี 2559
นาฏยเปิงใจ(ครั้งที่ 6) ฉลองเจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวขวบปี๋
ปฐมนิเทศรวม นักศึกษาใหม่ ประจำปี2559 และ วจศ. มช.
ผู้บริหารพบผู้ปกครอง ประจำปี2559 วจศ. มช.
วจศ. มช. นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนฯ
วจศ. มช. จัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการฯ
วจศ. มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มช.
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา 3/๓๓
วจศ. มช. ร่วมจัดงาน ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่
ผู้บริหารและบุคลากร วจศ. มช. เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
วจศ. มช. จัดสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแผนฯ
วจศ. มช. ร่วมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใ­หม่
วจศ. มช. ประชุมจัดทำโครงร่างฯเปิดหลักสูตรใหม่ ครั้งที่1/2559
งานแถลงข่าว พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าเวียงเชียงใหม่
ปิดเทอมพัฒนาบุคลากรใน โครงการการใช้งานระบบปฏิทินบน Desktop (Rainlender)
วจศ. มช. จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
วจศ. มช. ขอแสดงความยินดีกับคณบดี รศ. ดร. วรลัญจก์ ได้รับยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พุทธศักราช 2559
อัญเชิญ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ” พระแก้วขาว ”
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการ “อัตภาพ”
โครงการการออกแบบ brand ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้หญิงชาติพันธ์ุบนดอย โดยการร่วมมือระหว่างองค์กรมูลนิธิรักษ์ไทย ร่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน และคณะวิจิตรศิลป์
คณบดี Royal College of Art ประเทศอังกฤษ เข้าพบคณบดีและคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการภาพถ่าย Traval โดย ผศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
เสวนาวิชาการดนตรีล้านนา และ การแสดงขับร้องประสานเสียง
หอศิลป์ฯ มช. | “การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมข้ามแดน: ไทย-เขมร-ลาว”
โครงการเสวนาอาจารย์และสานสัมพันธ์นักศึกษา “ใกล้เกลือ(ไม่)กินด่าง”
งานบริการวิชาการแก่สังคม : “อนุรักษ์ สืบสาน เล่าขาน ย่านวัดเกตฯ”
บรรยายพิเศษภาควิชาสื่อฯ โดย Dr.Martyn Jolly จาก Australian National University
พิธีไหว้ศาลพระภูมิคณะฯ/พิธีดำหัวคณบดีฯ/พิธีดำหัวอธิการฯ
สำนักพิมพ์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ. ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ได้รับรางวัลหนังสือสารคดี ดีเด่น ประจำปี 2559 ของ สพฐ.
วจศ. มช. ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะกู่เจ้าหลวงวัดสวนดอก
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
60 ปีนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ “เจ็ดร้อยซาววัสสา น้อมคารวะปู่จา ต๋นเจ้าพญาเม็งราย”
“มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร”
กลุ่ม “นักกึ๊ด 1″ สาขาออกแบบ วจศ. มช. เตรียมงานสรุปภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ล้านนา โปรดติดตาม
“ชีวิตดี๊ดี”
นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “720 ปีกว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่” ณ หอภาพถ่ายล้านนา
หนังสือเรื่อง “พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน” ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ประจำปี พ.ศ.2559
Artist in Residence at Aichi University of Arts. Teachers in Sculpture division, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้โครงการ”นับหนึ่ง”
โครงการ Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015
นศ. วจศ. มช. คว้ารางวัลฯ
หอศิลป์ฯ มช. | นิทรรศการงานศิลปะของ นศ. ป.เอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20 และ CMU Open House ครั้งที่ 2 + งานตลาดนัดศิลปะ(เปิดบ้านยามเย็น)
พิธีไหว้ครูศาสตร์ศิลป์ “กิ๋นอ้อภูมิผญ๋าปั๋ญญา”
ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ Strokes
วจศ. มช. สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ จัดอบรม “Tool For Design” & “Art of Digital Printing”
ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ Ideas Generation
Asiatopia International Performance Festival Vol.17 Chiangmai
“อนาคต ออกแบบได้ : Image of the future” การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๖
หอศิลป์ฯ มช. | การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32-2558
หอศิลป์ฯ มช. | การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61
พิธีเลือกนางแก้ววิจิตรศิลป์ ประจำปี 2558
ประเพณีไหว้ครู วจศ. มช.
วจศ. มช. ร่วมขบวนกฐิน มช.
ประชุมกรรมการอำนวยการ วจศ. มช.
หอศิลป์ฯ มช. | 2015 Korean Culture Caravan Korean Day in Chiang Mai
วจศ. มช. ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีกาศึกษา 2558
นิทรรศการผลงานและประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
“วัฒนคุณากร” เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ระดับประเทศปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เยี่ยมชมคณะฯ
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นิทรรศการสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง รุ่น1 วจศ. มช.
ผู้บริหารพบคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ วจศ. มช.
ก่อนจะเป็นThesis จิตรกรรม 7 วจศ. มช.
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการศิลปะ “Fresh”
“ข่าวเด่น…ข่าวใหญ่…ข่าวดี”ความสามัคคีก่อตัวขึ้นอีกครั้งที่จะช่วยกันขับเคลื่อนคณะฯให้ก้าวหน้าต่อไปในวันคล้ายวันเกิดคณบดี รศ. ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ เลี้ยงลาบเจ้า/คับ เป็นศิริมงคลแก่บุคลากร ใน วจศ. มช.
นิทรรศการศิลปนิพนธ์(ป.โท) ฟ.อ.ก. “ART THESIS EXHIBITION”
กิจกรรมเสวนา “ผู้ผลิตกับผู้ใช้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” | Chiang Mai City of Crafts and Folk Art
MAD : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน
คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เดินทางมาที่คณะฯ
โครงการ ความทรงจำจากเว้สู่เชียงใหม่
วันเกษียณ ของ วจศ. มช.
รศ.อัศวิณีย์บรรยายให้กับ จนท. กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป. ลาว
สาขาออกแบบ work shop กับ TCDC
วจศ. มช. จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
คณบดี วจศ. มช. บรรยายความเป็นมาและความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก ในงานล้านนาเอ๊กซ์โป2558 ศูนย์ส่งออกนานาชาติ
ทำบุญคณะวิจิตรศิลป์
“PAINTING TIME” painting art exibition
หอภาพถ่ายล้านนา สร้างตำนานเพื่อชาวเชียงใหม่ผู้ที่สนใจทั่วไป
หอศิลป์ มช.|นิทรรศการภาพถ่าย(un)forgotten อยากลืมกลับจำ อยากจำกลับลืม
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก|นิทรรศการศิลปะสื่อคำสอนจากพระพุทธเจ้า
ม.บูรพา เยี่ยมชมคณะฯ
ศิลปะบำบัดเพื่อเด็กออทิสติค ที่มัณฑะเลย์ ประเทศ เมียร์มาร์
วจศ. มช. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ที่คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน
“สุขภาพดี วิถีไทย”
วจศ. มช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ”
คณาจารย์ วจศ. มช. ร่วมสร้างสรรค์และแสดงผลงานในโครงการศิลปินในพำนัก ณ.ประเทศโรมาเนีย
วจศ. มช. รับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
PRINTMAKING EXCHANGE EXHIBITION
แอ่วชุมชนหัตถกรรม ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน)
สโมสรนักศึกษาและน้องใหม่ วจศ. มช. เปิดธงรุ่นประจำปี 2558
วจศ. มช. ปลูกจิตสำนึก นศ.ใหม่ด้วยการปลูกต้นไม้ในช่วงวันแม่แห่งชาติ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 และเริ่มเข้าชั้นเรียนวันแรกทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2
คณะวิจิตรศิลป์ จัดโครงการสัมนาประจำปี 2558 หัวข้อ “ปรัชญาและวัตถุประสงค์การก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์”
“Visual Art 2015″ นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2558
วจศ. มช. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วจศ. มช. เปิดงานนิทรรศการ Friend Circle Contemporary Arts
“Friends Circle” Japan Contemporary Art 2015
อีกระดับหนึ่ง ในความก้าวหน้าของการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
“ย้อม สี สร้าง ลาย” จากพืชพรรณไม้ “กระโดน มะเกลือ สมอไทย คราม” ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การUNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน: Craft and Folk Art)
“ย้อม สี สร้าง ลาย” จากพืชพรรณไม้ “กระโดน มะเกลือ สมอไทย คราม” ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การUNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน: Craft and Folk Art) (วันที่สอง)
วจศ. มช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท
การบรรยายเรื่องทิศทางการดำเนินงานและการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วจศ. มช.
สัมมนาภาควิชาทัศนศิลป์ ระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาฯ วจศ. มช.
PRE-COLLEGE PROGRAM กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา
วจศ. มช. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วจศ. มช. ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอพื้นที่เมืองชม.เป็นเมืองมรดกโลก
วจศ. มช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรับมอบผลงานศิลปกรรมฯ
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาข้อมูลการบริการวิชาการ
อาจารย์สากล สุทธิมาลย์ อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 6”
“รับน้องรถไฟ” โดย สโมสรนักศึกษา วจศ. มช.
พิธีหล่อเทียนสมโภชพรรษา มช. ปี 2558
ก่อร่างสร้างลาย(เซรามิค)”ขูด ขีด เขียน แกะ พิมพ์” ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์กร UNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน: Craft and Folk Art)
The Rainy Concert
ย้อมคราม “บีบ-รัด-มัด-หนีบ” ในโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์กรUNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน: Craft and Folk Art)
ปรึกษาหารือแนวทางเตรียมจัดงานนิทรรศการ200ปีชาตกาลศิลปินของชาวเบลเยี่ยมผู้คิดค้นเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนคนแรกของโลก ณ หอศิลป์ฯ มช.
นิทรรศการผลงานประติมากรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยในเอเชีย International Exhibition for Art University in Asia 2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai
E-Budget, E-Project, E-meeting ในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ ครั้งที่ 6/2558
“26+”
การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา2559
INRELATION ความสัมพันธ์ ณ ห้วงขณะ: Ceramic Art Exhibition
สัมนาแผนพัฒนาการจัดกิจกรรม นศ. (KM1)
“Vocal and Chorus” วจศ. มช.
“อนาคตออกแบบได้ : IMAGE TO THE FUTURE” วจศ. มช. เตรียมจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16
สาขาวิชาจิตรกรรม จัด โครงการสัมนา KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนฯ
ANATOMICAL POETRY THE SECOND END (สาขาสหศาสตร์ ปีสอง) ณ. RUMPUENG LOUDSPEAKER Art Space Community
วจศ. มช. จัดนิทรรศการCOLLECTของ นศ. ป.โท ณ.ศูนย์ศิลปะบ้านตึก
วจศ. มช. ต้อนรับและรับรองคณะทำงานของสถานฑูตอเมริกา
นศ. ป.เอก วจศ. มช. ไปทัศนศึกษางาน “เวนิส เบียนนาเล่” 2015 ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี
ภาควิชาทัศนศิลป์ วจศ. มช. จัดโครงการสัมมนา ป.โท ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์
พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ วจศ. มช. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม “Art Therapy Workshop” ไทยแบ่งปันประสบการณ์กับเมียนมาร์ในการใช้ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
“SHINE LIGHT” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบ วจศ. มช. (แฟชั่นโชว์)
“SHINE LIGHT” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบ วจศ. มช.
ภาพบรรยากาศวันเปิดนิทรรศการ “Error 502″ ของ นศ. ชั้นปีที่4 สาขาวิชา สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
MAD : ERROR 502 (ตรวจงาน นศ. สาขาวิชา Media Arts and Design)
3R 4C : ระดมความคิด พิชิตการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของคณาจารย์ วจศ. มช.
“MDA ฬ่อเป็ด” สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ศิลปะคือวิธีคิด และการใช้ชีวิตให้มีสุทรียศาสตร์ ณ ลานปีบ, ลานไผ่สีทอง วจศ. มช. และสตูดิโอร่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน
“MEA-MHA-KHON-KHAM” แม่หมาขนคำ (THE ART OF ASIAN PUPPETRY) สาขาศิลปะการละครฯ ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)
ศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30 : 50″ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ณ ห้องแสดงงานนิทรรศการศิลปะคณะฯ วจศ. มช.
Super Talk Series#5 : PhotoArt
พิธีเปิดงาน “FIN” Project in Thai Art (2)
พิธีเปิดงาน “FIN” Project in Thai Art สาขาวิชาศิลปะไทย วจศ. มช. ณ ศูนย์การค้า MAYA
วจศ. มช. ร่วมขบวนและดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ของ มช. ประจำปี 2558
บุคลากร วจศ. มช. ทำพิธีดำหัวคณบดี คณาจารย์ ผู้อาวุโส และไหว้ศาลพระภูมิคณะฯ รวมทั้งหอศิลป์ฯ
วจศ. มช. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นศ. วจศ. มช.
นศ. วจศ. มช. ร่วมแสดงงานในนิทรรศการ “เกาหลีในใจฉัน” “Draw Korea with Your Mind”
นิทรรศการ “ภาพ Photographic Art Thesis Exhibition 2015″
วจศ. มช. เข้าร่วมขบวนพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ประจำปี 2558
หมู่เฮา… ฮ่วมใจ๋กั๋น… ล้างผาม… ล้างครัว… วจศ. มช.
วจศ. มช. ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระในวันสงกรานต์
นิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัย คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่
โครงการกำแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติฯ
มาเยือนถึงถิ่น โครงการศิลปกรรมแบรนด์นิว 2015
โครงการของ KADMA Market/art & design pop up เพ้นท์ผนังยาวที่สุดในเชียงใหม่
การสัมมนา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
คณบดีคณะวิจตรศิลป์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ระดมความคิดเห็นในโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
การแสดงงานนิทรรศการ ก(1×1)+2=X ของ นศ. ป.โท สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความร่วมมือทางวิชาการยุคใหม่ในอนาคต(ไทย-ญี่ปุ่น)
โครงการอบรมฝึกการพูดเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21-22 มีนาคม 2558
100% ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพจริงของ ปีกัสโซ, เรอนัวร์, เดวิด ฮอคเนย์ ฯลฯ)
ศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปี2558
ศิลป์ สานใจ แผ่นดินไทย – ลาว
มัชฌิมนิเทศ แนวทางการเดินต่อ ที่บ่งบอกถึงเป้าหมายชีวิตของ นศ. วจศ. มช.
เปิดใจ เปิดสมอง ละลายปัญหา สร้างสรรค์จิตรกรรม เรียนรู้นอกสถานที่
QA สัญจร ประจำปี 2558
พัฒนาองค์กร ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ด้วยบุคลากรสายปฏิบัติงานในยุค AEC
ร้อยเรียงเรื่องราว เล่าเรื่องด้วยภาพ(เพียงส่วนหนึ่ง) ของพิธีเปิดหอภาพถ่ายล้านนา
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ นศ. วจศ. มช.
เรียนรู้ข้ามศาสตร์ ศิลปะ&ภูมิสถาปัตย์และการสื่อสาร และพิธีเปิดงานประติมากรรมในสวน
คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมงานและเสวนาในการประชุมประจำปี 2558 สวทช.ภาคเหนือ
คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมงานและบรรยายพิเศษโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทพื้นราบในล้านนา