http://www.finearts.cmu.ac.th
วจศ. มช. จัดอบรมโครงการเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
นศ.GE ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กับกิจกรรมนอกห้องเรียน
โครงการแนะแนวการศึกษา และสร้างเครือข่ายฯ วจศ. มช.
ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร”
Hightlight
(Thai) วจศ. มช. ร่วมรับมอบเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ สนับสนุน ชมรมดนตรีส
04/03/2019
(Thai) ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิวเด็กวิจิตร” ประจำปี
04/03/2019
(Thai) คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษารับม
26/02/2019
(Thai) พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.พิชัย นิรันต์
08/02/2019
Marka tescili protez sa