ระบบและกลไกประกันคุณภาพ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิจิตรศิลป์ พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ โดยนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) โดยมีแนวคิดดังนี้
1.    การที่ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
2.   การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำนึกที่มุ่งคุณภาพ
3.   การให้ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
4.   การทำงานเป็นทีมและการแบ่งความรับผิดชอบ
5.   การสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทุกคนในหน่วยงาน
6.   การมีแผนพัฒนาบุคลากรทุกสายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.   การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
8.   การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบกระบวน
การผลิตและผลผลิตอย่างต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้คุณภาพดีขึ้น
9.   การขจัดอุปสรรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน หรือการสูญเสียของผลผลิต
10.  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ ปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพของคณะวิจิตรศิลป์   มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลให้คำปรึกษา
และให้การสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  จัดตั้งหน่วยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับใน
ภาควิชา/สำนักงานคณะ/คณะ  การเผยแพร่ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และกำหนดมาตรการสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา++++++++++++

 

ลิ้งค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                 http://www.nrct.go.th/
  2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)                  http://www.trf.or.th/
  3. ศูนย์บริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 http://rac.oop.cmu.ac.th/
  4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)          http://www.mua.go.th/ohec.html
  5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/

สถานที่ติดต่อ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๓๙  ถนนห้วยแก้ว  ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ 053-944829    โทรสาร 053-211724