EXHIBITIONS

หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 3‏

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 3‏

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “อัครศิลปินแห่งสยาม” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาในระดับสากลทัดเทียมกับนานาชาติ

เมื่อปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ริเริ่มจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเชียงใต้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ศิลปินไทยและต่างประเทศได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดและมุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศิลปินจากทั่วโลก ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิลปินจากทั่วโลกเกือบ 60 ประเทศ จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก นับเป็นความสำเร็จของวงการศิลปะของประเทศไทย

สำหรับการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 ได้กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดไว้ ดังนี้

ประเภทของงานศิลปกรรมที่จัดแสดง 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทภาพพิมพ์ และประเภทวาดเส้น ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานศิลปกรรมประกอบด้วย ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ

การจัดส่งผลงาน แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบแรก (ส่งซีดีผลงาน)

ศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งซีดีภาพของผลงานภาพพิมพ์หรือวาดเส้น ประเภทละไม่เกิน 3 ชิ้น กำหนดส่งซีดีผลงาน ระหว่างวันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2554 ณ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

รอบที่สอง (การส่งผลงานจริง)

ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกให้ส่งผลงานจริง ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2554

การตัดสินรางวัลจะให้รางวัลแต่ละประเภท โดยกำหนดรางวัลไว้แต่ละประเภท ดังนี้

รางวัล Grand Prize จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ 300,000 บาท

รางวัล Triennale Prize จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ 70,000 บาท

รางวัล Purchase Prize จำนวนประมาณ 10 รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.interprint.su.ac.th/ , E-mail : interprint@su.ac.th


Comments are closed.