News & Events View All

หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่อง เกณฑ์ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2555

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่อง เกณฑ์ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ ปี 2555

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เกณฑ์ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ

เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์  ปีงบประมาณ 2555

—————————————————————

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ได้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน  ตำรา  และหนังสือ  เพื่อใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยข้อ 6 และข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2552   จึงกำหนดเกณฑ์การสนับสนุนทุนการจัดทำผลงานทางวิชาการไว้ดังนี้

  1. ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานสำหรับเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ                            รองศาสตราจารย์ ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท
  2. ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานสำหรับเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท

คำจำกัดความ (อ้างอิงจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550)

เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน

เอกสารคำสอน หมายถึง เอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น

ตำรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา/หลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา โดยอาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคำสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทำความเข้าใจในสาระของตำรานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น และเนื้อหาสาระของตำราต้องมีความทันสมัย

หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง และเนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย

การสมัครขอรับทุน

  1. ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน  ให้ส่งประมวลวิชา (course syllabus) และแผนการสอน 15 สัปดาห์ (ตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศ) เพื่อประกอบการพิจารณา
  2. ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนหนังสือหรือตำรา ให้ส่งโครงสร้างของหนังสือ หรือตำรา เพื่อประกอบการพิจารณา โดยจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน จำนวน 11 ชุด  ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  คณะวิจิตรศิลป์  ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ถึง                     15 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
  3. การพิจารณาให้ทุนในเบื้องต้น จะพิจารณาให้ผู้ที่ใกล้ครบกำหนดหรือครบกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนเป็นอันดับแรก (ดูตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

  1. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามสัญญารับทุนเอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน ตำราหนังสือ เพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ อย่างเคร่งครัด
  2. ผู้รับทุนซึ่งเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรืออาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะต้องเสนอชื่อที่ปรึกษาให้คำแนะนำ (mentor) ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักวิจัยภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ท่าน เพื่อช่วยปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำผลงานวิชาการ
  3. ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อส่งผลงานทางวิชาการที่ได้รับทุนพร้อมหลักฐานการใช้เงิน (ตามที่ใช้จ่ายจริง) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
  4. ผู้เคยได้รับทุนสนับสนุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่ไม่สามารถส่งผลงานทางวิชาการได้ทันตามกำหนด สามารถส่งโครงการเพื่อขอรับทุนในปีงบประมาณ 2555 ได้ แต่จะให้สิทธิ์แก่ผู้ขอรับทุนสนับสนุนฯ ในปีงบประมาณ 2555 ก่อนตามลำดับ
  5. ผลงานวิชาการที่เคยใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาในการขอตำแหน่งวิชาการก็ตาม ไม่สามารถนำมาขอรับทุนสนับสนุนได้
  6. ผู้ได้รับทุนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนจะขอรับทุนได้ประเภทละ 1 ทุนเท่านั้น แต่สามารถนำมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเสนอขอรับทุนจัดทำหนังสือหรือตำราได้
  7. ผู้ได้รับทุนหนังสือหรือตำราจะนำหนังสือหรือตำราที่เคยได้รับทุนแล้วไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสนอขอรับทุนใหม่ไม่ได้
  8. ลิขสิทธิ์ในผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดการทร้พย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 ข้อ 19.
  9. หากผู้ได้รับทุนจัดทำหนังสือหรือตำราได้รับการสนับสนุนให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จะต้องแจ้งให้คณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อทำความตกลงในกรณีมีค่าตอบแทนหากมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นเชิงพาณิชย์จากการใช้สิทธิตามลิขสิทธิ์ดังกล่าวกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด
  10. ให้ผู้ที่ได้รับทุนนำผลงานขอตำแหน่งทางวิชาการหรือตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้                 ผู้ให้ทุนสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารดาวน์โหลด

1. ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการ สอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ เพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตร ศิลป์ ปีงบประมาณ 2555

2. บันทึกข้อความ ขอส่งเอกสารประกอบการขอทุนจัดทำผลงานวิชาการ


Comments are closed.