สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAMME IN MEDIA ARTS AND DESIGN

หลักสูตรสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชื่อว่าสื่อศิลปะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อ และกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนความคิดของผู้ที่ต้องการสื่อสาร เพื่อสนองความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ โดยการบูรณาการวิทยาการก้าวหน้าร่วมไปกับองค์ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆทั้งที่เป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นและสากลซึ่งผู้ที่จะสามารถผลิต หรือออกแบบสื่อศิลปะได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพบนพื้นฐานจิตสำนึกในการเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้นักปฏิบัติการด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อดังที่ได้กล่าวจะต้องมุ่งเน้นการจัดการการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนเป็นศุนย์กลางสำคัญโดยทางสาขาวิชาฯได้เน้นการปฏิบัติจริงภายใต้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบในด้านต่างๆต่อ วิถีชีวิตบุคคล เศรษฐกิจการเมือง การศึกษา การออกแบบ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคม และวัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์ร่วมสมัยมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อ หรือ สื่อศิลปะ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีสุนทรียภาพ และมีทักษะขั้นสูงซึ่งจะเป็น องค์ความรู้ใหม่ – New Space for Thinkingโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย ได้อย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ สามารถสร้างสรรค์ วิพากษ์ วิจารณ์ ผลงานสื่อศิลปะและออกแบบสื่อที่มีคุณค่าในลักษณะที่เชื่อมโยงผลกระทบในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนและสังคม

กระบวนวิชาที่เปิดสอน
ประวัติศาสตร์สื่อศิลปะ | สื่อศิลปะกับวัฒนธรรมศึกษา | สื่อประสมศึกษา | วิจัยสื่อประสม
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบเชิงบูรณาการ | วาทกรรมสื่อประสม | ระบบการจัดการความรู้
การจัดการสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | สัมมนาจริยธรรมสื่อประสม | การสร้างภาพทดลอง
การถ่ายภาพดิจิทัลทดลอง | สื่อประสมทดลอง | วีดิทัศน์ทดลอง | วีดิทัศน์ขั้นสูง | ศิลปะวีดิทัศน์
เสียงดิจิทัลทดลอง | เสียงดิจิทัลขั้นสูง | การออกแบบเว็บทดลอง | ศิลปะการออกแบบเว็บ
ศิลปะอินเตอร์เน็ต | ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัลทดลอง | ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล
การออกแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล | ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัลขั้นสูง | สื่อเชิงโต้ตอบ
โครงงานสื่อประสม 1 | โครงงานสื่อประสม 2 | โครงงานสื่อประสมขั้นสูง

ลักษณะการเรียนการสอน
> ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
> เป็นหลักสูตรภาดปกติ แบบเหมาจ่าย จำนวนรับทั้งหมด 45 คน
> ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
> ภาคการศึกษาปกติละ 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 8 ภาคการศึกษา
> การบริหารจัดการเป็นแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
> โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เป็นไปตามคำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
> ระบบการจัดการการศึกษาเป็นแบบระบบ ทวิภาค ภาคการศึกษาละ 18 สัปดาห์
> ไม่มีการจัดการการศึกษาภาคฤดูร้อน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลากรของประเทศ
ให้เป็น นักสร้างสรรค์สื่อ Media Creator มีทักษะขั้นสูง สามารถปรับประยุกต์ และปฎิบัติการ
ได้หลากหลายคุณลักษณะ จึงสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ

การติดต่อ
Media Arts and Design
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
อาคารหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-944-846
email: info@mediaartsdesign.orgmadiFESTO | Media Arts and Design Festival 2009 | Minimal Gallery and Mute Mute Studio


752F/N.GER | PSEUDO-IDENTITY | The Treatment of Personality Change | Asek Petfuang 2012


LONGFORNOTHINGTHATHAPPENEDAMOMENTBEFORE | Atikom Mukdaprakorn 2010


Interactive Spray | Experimental Digital Graphic Design 2009


INTERBAR | mediaTREND | Thanaphong Phromdee 2009


filmSPACE | topROOF 3rd Media Arts and Design | Screening every Saturday at 19:00 – 22:00 pm.

Marka tescili protez sa