News & Events View All

หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ  คณะวิจิตรศิลป์
ประจำปีการศึกษา  2556
——————————————————————
000000คณะวิจิตรศิลป์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556   โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่อไปนี้
0
โครงการที่  1 โครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม
1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา  2555
1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00
1.1.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 คุณสมบัติพิเศษ
1.2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านแขนงใดแขนงหนึ่งเป็น อย่างน้อย โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีความสามารถทางดนตรี ฟ้อนรำ งานหัตถกรรม พิธีกรรม การอ่านและเขียนอักษรเมือง เป็นต้น
1.2.2 เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งของล้านนา
1.2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1.2.4   เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์
000000คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษทางศิลปวัฒนธรรมนั้น ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล  ดังนั้น ข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก
0
2.  จำนวนรับ
จำนวน  20  คน
0
3. วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่   10 – วันอาทิตย์ที่  11  พฤศจิกายน  2555    ณ  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
4.   สถานที่สอบ/วิชาที่สอบ/วันเวลาสอบ
ดำเนินการสอบ ณ  อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์

วันสอบ

เวลา

วิชา

วันที่ 10 พ.ย. 55

09.00 – 16.30 .

สัมภาษณ์และแสดงความสามารถพิเศษ

วันที่ 11 พ.ย. 55

09.00 – 10.00 .

วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรม

10.00 – 12.00 .

วิชาความสามารถทางศิลปะ  (อนุญาตให้ใช้เฉพาะดินสอดำ สีไม้ และสีเมจิกเท่านั้น)

13.00 – 15.00 .

วิชาภาษาไทย

15.00 – 17.00 .

วิชาภาษาอังกฤษ

000000
โครงการที่  2 โครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1.1.1 เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2555
1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา (ม.4- ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00
1.1.3   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 คุณสมบัติพิเศษ
1.2.1   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง
1.2.2   เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ
1.2.3 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
1.2.4   เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
000000คุณสมบัติพิเศษของผู้ที่มีความสนใจเข้าโครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพนั้น  ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล  ดังนั้นข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัครจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้สมัครควรจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจ มีสมาธิ มีความสามารถและความพร้อมที่จะนำเสนอตนเองต่อคณะกรรมการคัดเลือก
0
2.  จำนวนรับ
จำนวน  25  คน
0
3.  วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่   10 – วันอาทิตย์ที่  11  พฤศจิกายน  2555    ณ  คณะวิจิตรศิลป์
0
4.  สถานที่สอบ/วิชาที่สอบ/วันเวลาสอบ
ดำเนินการสอบ ณ  อาคารเรียนคณะวิจิตรศิลป์

วัน-เวลา

เวลา

วิชา

วัน 10 พ.ย. 55

9.00 16.30 น.

สัมภาษณ์

วัน 11 พ.ย. 55

9.00 – 12.00 น.

13.00 15.00 น.

15.00 17.00 น.

วิชาเทคนิคความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาอังกฤษ

การดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกทั้ง 2 โครงการ
1. กำหนดวันรับสมัคร
ทั้งสองโครงการจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 12 ตุลาคม 2555
0
2. อัตราค่าสมัครสอบ
คนละ 350 บาทต่อหนึ่งโครงการ
0
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน  1  ฉบับ
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
3.4   ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ. 1:4    (4 ภาคการศึกษา)
3.5   สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  จำนวน 1 ฉบับ  (ถ้ามี)
3.6   แฟ้มประวัติและสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่สมัครตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติพิเศษ
ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน
- แสดงผลงานบนกระดาษไม่เกินขนาด A3 จำนวนไม่เกิน 15 แผ่น (ใช้ได้ทั้งสองหน้าของกระดาษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปกโดยให้ระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มสะสมผลงาน หากผลงานมีขนาดใหญ่กว่า A3 สามารถถ่ายรูปหรือถ่ายเอกสารย่อให้มีขนาดไม่เกิน A3 ได้
- หลักเกณฑ์ ขนาด และจำนวนแผ่นของแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือโดยเคร่งครัด และผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาถ้าทำผิดไปจากเกณฑ์ที่กำหนด
0
4. ขั้นตอนการสมัคร
นักเรียนจะต้องดำเนินการด้วยตนเองดังนี้
4.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
4.1.1  โรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดอยู่
4.1.2  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.1.3  ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th
4.2 ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.3 ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จัดส่งถึง
00000
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ   อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่  50200
00000
โดยแนบธนาณัติค่าสมัครสอบ สั่งจ่ายในนาม คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
4.4 กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   053-944812  ในวันและเวลาราชการ
0
5. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่  31  ตุลาคม  2555   ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดูได้จาก www.finearts.cmu.ac.th โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจากใบสมัคร และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
0
6.  วันสอบคัดเลือก
ทั้งสองโครงการจะทำการสอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555
0
7.  วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่  6  ธันวาคม 2555 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ www.finearts.cmu.ac.th
0
8.  การขอรับคืนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
สามารถติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองหรือแนบซองติดแสตมป์มูลค่าตามอัตราค่าส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองเพื่อทางคณะกรรมการจะจัดส่งคืนให้
8.1   ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับคืนได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
8.2   ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีที่แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เสียหาย
0000000

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…..
1. ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2556 |DOC | PDF
2. ใบสมัครโครงการพืเศษทางศิลปวัฒนธรรม ปี 2556 |DOC | PDF
3. ใบสมัครโครงการพิเศษศิลปะการถ่ายภาพ ปี 2556 |DOC | PDF


Comments are closed.