News & Events View All

หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีและการละคร ภาควิชาศิลปะไทย

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีและการละคร ภาควิชาศิลปะไทย

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีและการละคร ภาควิชาศิลปะไทย จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220019 อัตราเงินเดือน 15,080 บาท โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ก.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓

๒.ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด

๓.คุณวุฒิปริญญาเอกทางดนตรี สาขาวิชาดนตรีวิทยา มานุษยดนตรีวิทยา ประวัติศาสตร์ดนตรี       การประพันธ์ดนตรี การแสดงดนตรี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

๔. มีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาดนตรีตะวันตกและตะวันออก

๕.  มีประสบการณ์ในการสอน การแสดงดนตรี การควบคุมวงดนตรี และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ดนตรีระดับประเทศและนานาชาติ

6. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครงานและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๔๔๘๐๗ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  http://www.finearts.cmu.ac.th/

ค.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

๑.  ใบสมัครพร้อมใบรับรองแพทย์            จำนวน  ๑  ชุด

๒.  ใบปริญญาบัตร ต้นฉบับและสำเนา     จำนวน  ๑  ชุด

๓.  ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ต้นฉบับและสำเนา    จำนวน  ๑  ชุด

๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  ๑  ชุด

๕.  สำเนาบัตรประชาชน                            จำนวน  ๑  ชุด

๖.  รูปถ่าย ขนาด ๓ ซม. X ๔ ซม.            จำนวน  ๑  รูป

๗.  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร                        จำนวน  ๑  ชุด

๘.  ประวัติส่วนตัว , ประวัติการทำงาน และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

ง. การประกาศรายชื่อ

คณะวิจิตรศิลป์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ คณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์  www.finearts.cmu.ac.th/

จ. วิธีการคัดเลือก

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม FA 1

ฉ. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทาง www.finearts.cmu.ac.th
0
Downloan ใบสมัคร


Comments are closed.