News & Events View All

หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖

รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖

“อบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖”
ชื่อโครงการ “อบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖”

หลักการและเหตุผล
00000การปิดภาคเรียนในช่วงฤดูร้อนของทุกปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมเปิดอบรมศิลปะเด็กเป็นประจำ เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-12 ปี สาขาวิชาที่เปิดอบรมประกอบด้วย สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาศิลปะไทย และสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนมีเวลาได้ผ่อนคลายความเครียดลงบ้าง หลังจากที่ต้องตรากตำกับการร่ำเรียนในรั้วโรงเรียนแบบเข้มข้นมาหนึ่งภาคการศึกษา การจัดอบรมศิลปะเป็นกิจกรรมทางปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางความคิด ทำให้เด็กได้มองเห็น ความดี ความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ก่อให้เกิดความรัก อีกทั้งได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมในทางอ้อม ศิลปะจึงเป็นสิ่งฝึกให้เด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีประโยชน์ สิ่งที่นักเรียนได้เกินความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการนี้มีมากมาย อาทิความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ ได้ฝึกเทคนิคการวาดภาพ ได้ลงมือวาดภาพจริง ได้มุมมองทางด้านศิลปะมากมายและนำความรู้ไปใช้ได้จริง ได้คิดค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง การเปิดอบรมศิลปะเด็กในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยกระบวนการและเทคนิคที่สอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการของวัย ตลอดจนสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นพื้นฐานที่นำไปบูรณาการในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

วัดถุประสงค์

๑ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๒ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดปัญญาทางความคิด เป็นมิตรกับสิ่งรอบตัว
๓ เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้พื้นฐาน และทักษะการทำงานทางด้านศิลปะ
๔ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕ เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความรักความผูกพันสมัครสมานสามัคคีกัน

หน่วยงานผิดชอบโครงการ

ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2556 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมา

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-12 ปี

การลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ ๑,๒๐๐ บาท ค่าอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร 500 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

- หลักสูตรจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์

ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

- หลักสูตรศิลปะประยุกต์
– หลักสูตร Graphic and Animation
– หลักสูตร หลักสูตรการเต้น Modern Jazz & Ballet
– หลักสูตรยิมนาสติกลีลา

วิทยากร

อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และนักวิชาการช่างศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์

การเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-944805, 053-944859,053-944833 หรือโทร 081-7067061 (คุณสุภาสิริ กฤษณวรรณ) ,084-9872334 (คุณชไมพร ด้วงภู่)

0

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดโครงการอบรมศิลปะเด็กภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖ DOC | PDF
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน (ภาคเช้า) DOC | PDF
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน (ภาคบ่าย) DOC | PDF
ใบแจ้งความประสงค์รับประทานอาหารกลางวัน DOC | PDF


Comments are closed.