News & Events View All

หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตามโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตามโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตามโครงการพิเศษ
เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2557
———————————————

00000ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม และโครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการพิเศษ ดังนี้

1. โครงการพิเศษรับนักศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม (คลิกดาวน์โหลด)

2.  โครงการพิเศษรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ (คลิกดาวน์โหลด)

ให้ผู้สอบได้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. การยืนยันเข้าศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายื่นเอกสารยืนยันเข้าศึกษา หรือแสดงความจำนงขอสละสิทธิ์เข้าศึกษา ส่งให้คณะวิจิตรศิลป์ด้วยตนเองหรือใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ถึง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9- วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕6 พร้อมทั้งรับรองสำเนาหลักฐานต่อไปนี้

1.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคการศึกษา)
หากไม่ดำเนินการตามกำหนดวัน/เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการนี้ และคณะวิจิตรศิลป์จะเรียก ผู้มีรายชื่อในอันดับสำรองตามลำดับต่อไป โดยจะเรียกผู้มีรายชื่ออันดับสำรองภายในกำหนดไม่เกินวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 และคณะวิจิตรศิลป์จะนำรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาในโครงการพิเศษของคณะ ไปตัดสิทธิ์การสอบโควตาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 และต้องไม่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยการสมัครคัดเลือกระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการนี้ทันที 2. บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

2.1 ให้ผู้มีรายชื่อสอบได้และได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการพิเศษของคณะวิจิตรศิลป์ ดำเนินการกรอกทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2557 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อใช้สำหรับการพิมพ์เอกสารประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2.2 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/2557) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2557 โดยพิมพ์แบบฟอร์มตามเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th เพื่อนำไปชำระผ่านธนาคาร 5 ธนาคาร คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน หากพ้นกำหนดวันที่ 7 มีนาคม 2557 ผู้นั้นย่อมหมดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

3. การยืนยันเลือกที่เรียน 1 สถาบันกับระบบ Clearing House

ให้ผู้ที่กรอกทะเบียนประวัตินักศึกษาแล้ว เข้าระบบและรับรหัสผ่าน (Password) จากเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Clearing House โดยเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 สถาบัน ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2557 หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House ของปีการศึกษา 2557

4. การตรวจร่างกายและเอกซเรย์

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ไปรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-14.00 น. ณ อาคารพลศึกษา งานกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th ต่อไป

5. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิมพ์เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มชท.01-04) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ จากเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th เพื่อใช้ประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเตรียมเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ตามประกาศ เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 นำมายื่นในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557

6. การจองที่พักในมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดหากมีความประสงค์จะเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www.udo.oop.cmu.ac.th , โทร. 053-944747-50

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร :

ให้ผู้สอบได้โครงการพิเศษทั้ง 2 โครงการ     กรอกเอกสารยันยันเข้าศึกษา /สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  ส่งให้คณะวิจิตรศิลป์ทางอีเมล์ tanita@finearts.cmu.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ตั้งแต่วันที่  9 – 13  ธันวาคม  2556    หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการนี้


Comments are closed.