andy warhol detail of the last supper c1986
คณะวิจิตรศิลป์

หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | หลักสูตรที่เปิดสอน | การสมัครเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | วารสารวิจิตรศิลป์
งานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | ประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | งานพัฒนาบุคลากร | การขอตำแหน่ง

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงสร้างหลักสูตรของคณะวิจิตรศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ ประกอบไปด้วย
> ภาควิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
> ภาควิชาศิลปะไทย สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
> ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
> หลักสูตรสาขาวิชาร่วม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

โดยทำการเปิดสอนในระดับ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี) ทั้งหมด 8 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ทั้งหมด 3 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ปริญญาตรี)
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
> หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สังกัดคณะวิจิตรศิลป์
> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หลักสูตรสาขาวิชาร่วม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

กลับไปข้างบน


Comments are closed.