กระบวนวิชาออนไลน์
 วิชา ชีวิตกับสุนทรียะ (Life and Aestehetics) รหัส 109115
>> 01. LocalEnvironment&Art.2.pdf
>> 02. AestheticscIndia09.pdf
>> 03. AestheticsKorea09.pdf
>> 04. Early& Renaissance.pdf
>> 05. AestheticsChaina09.pdf
>> 06. CityEnvironment2.pdf
>> 07. การตัดสินทางสุนทรียศาสตร์.pdf
>> 08. ทัศนธาตุ-องค์ประกอบศิลป์-สี.pdf
>> 09. ชีวิตกับสุนทรียะ158.pdf
>> 10. การประเมินคุณค่าในงานศิลปะ.pdf
>> 11. สุนทรียศาสตร์กับการเลือกส้ม.pdf
>> 12. BaroqueRococo.pdf
>> 13. การวางโครงสร้าง น้ำหนัก สัดส่วน เบื้องต้น.pdf
>> 14. ความงามในสิ่งแวดล้อมของชนบท01.pdf
>> 15. CityEnvironment1.pdf
>> 16. สุนทรียะในงานประติมากรรม.pdf
>> 17. ประยุกต์ศิลป์ คือ.pdf
>> 18. ศิลปะบารอกและรอกโกโก.pdf
>> 19. ทัศนศิลป์ คือ.pdf
>> 20. ทัศนธาตุ-องค์ประกอบศิลป์-น้ำหนัก.pdf
>> 21. ทัศนธาตุ-องค์ประกอบศิลป์-รูปทรง รูปร่าง และ มวล.pdf
>> 22. สุนทรียในงานประเพณีตะวันออก.pdf
>> 23. ศิลปะคืออะไร.pdf
>> 24. ทัศนธาตุ-องค์ประกอบศิลป์-พื้นผิว.pdf
>> 25. สุนทรียะในงานสถาปัตยกรรม.pdf

 วิชาวาดเส้นเบื้องต้น FUNDAMENTAL DRAWING (101114)
>> 1. แผนการสอนกระบวนวิชา วาดเส้นเบื้องต้น 101114 <Download>
>> 2. คำศัพท์พื้นฐำนทำงศิลปะ (Dr. Sébastien) <Download>
>> 3. วาดเส้นเบื้องต้น สัปดาห์ที่ 1 : ทำความรู้จักกับงานวาดเส้น <Download>
 วิชาศิลปะการถ่ายภาพบุคคล Environmental Portrait
>> 1. Environmental Portrait <Download>
 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์
>> 1. Realism-impressionism <Download>
>> 2. Impress-postimpressionism <Download>
>> 3. Express-abstract <Download>
>> 4. Artnouveau-architec <Download>
>> 5. Futurism-mondrain  <Download>
>> 6. Abstractexpress-kinetic <Download>
>> 7. ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก <Download>
 วิชา Exhibition & Display Design รหัส 110322
>> 1.หนังสือ Window Display ผศ.สุนันทา รัตนาวะดี <Download>
 วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
>> 1. สัจนิยม - สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ <Download>
>> 2. Pop Art - ประติมากรรมสมัยใหม่ <Download>
 วิชา folk Art and Handicrafts
>> 1. สาเหตุการเกิด <Download>
>> 2. เครื่องจักสาน <Download>
>> 3. เครื่องปั้นดินเผา <Download>
>> 4. งานแกะสลัก <Download>
>> 5. เครื่องถักทอ  <Download>
>> 6. งานกระดาษ <Download>
 วิชา Compos 1
>> 1. เอกสารประกอบการสอน compos 1 ครั้งที่ 1 -จุด <Download>
>> 2. เอกสารประกอบการสอน compos 1 ครั้งที่ 2 -เส้น <Download>
>> 3. เอกสารประกอบการสอน compos 1 ครั้งที่ 3 -น้ำหนัก <Download>
>> 4. เอกสารประกอบการสอน compos 1 ครั้งที่ 4 -สี <Download>
>> 5. เอกสารประกอบการสอน compos 1 ครั้งที่ 5 - พื้นผิว <Download>
>> 6.1 เอกสารประกอบการสอน compos 1 ครั้งที่ 6 -รูปทรง รูปร่าง และมวล <Download>
>> 6.2 เอกสารประกอบการสอน compos 1 ครั้งที่ 6 -รูปทรง รูปร่าง เพิ่มเติม <Download>
 วิชา สถาปัตยกรรมไทยและพิธีกรรม รหัส 104301
>> 1. พื้นฐานสถาปัตย์ <Download>
>> 2. ถิ่นฐานเดิม <Download>
>> 3. ไตรภูมิ <Download>
>> 4. เจดีย์ ปรางค์ <Download>
>> 5. วิหารล้านนา <Download>
>> 6. ทวาราวดี <Download>
>> 7. หริภุญไชย <Download>
>> 8. ศรีวิชัย <Download>
>> 9. เขมร <Download>
>> 10. สุโขทัย <Download>
>> 11. ล้านนา <Download>
 เอกสารประกอบการเรียนการสอน สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
>> "การสร้างจินตนาการในการถ่ายภาพ" <Download>
>> ประวัติการถ่ายภาพ 1 <Download>
>> History of Fashion Photography (ENG) <Download>
>> History of Fashion Photography (Thai) <Download>
>> Fashion photography <Download>
 กระบวนวิชา วิชา Folk Art โดย อ.สมปอง เพ็งจันทร์ 
>> 1 สาเหตุการเกิด<Download>
>> 2 เครื่องจักสาน<Download>
>> 3 เครื่องจักสาน(ออกแบบ)<Download>
>> 4 การแกะสลัก<Download>
>> 5 เครื่องปั้นดินเผา<Download>
>> 6 เครื่องถักทอ<Download>
>> 7 งานกระดาษ<Download>
 กระบวนวิชา วิชา เครื่องจักสานไทย 104475 โดย อ.สมปอง เพ็งจันทร
>> เครื่องจักสานไทย 1<Download>
>> เครื่องจักสาน 2 อุปกรณ์<Download>
>> เครื่องจักสานไทย 3<Download>
>> เครื่องจักสาน 4<Download>
>> เครื่องจักสาน 5<Download>
>> เครื่องจักสานไทย 6 (ความเชื่อ)<Download>
>> เครื่องจักสานไทย 7 การละเล่น<Download>
>> เครื่องจักสานไทยในปัจจุบัน 8<Download>
>> เครื่องจักสานที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ 9<Download>
>> ออกแบบผลิตภัณฑ์<Download>
>> เครื่องจักสานเกี่ยวกับข้าว<Download>
 กระบวนวิชา วิชา MAN & ARTS บทที่ 1
>> 1. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 1 (ครั้งที่ 1) <Download>
>> 2. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 1 (ครั้งที่ 2) <Download>
>> 3. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 1 (ครั้งที่ 3) <Download>
>> 4. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 1 (ครั้งที่ 4) <Download>
>> 5. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 1 (ครั้งที่ 5) <Download>
>> 6. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 1 (ครั้งที่ 6) <Download>
 กระบวนวิชา วิชา MAN & ARTS บทที่ 2
>> 1. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 โครงสร้างในงานศิลปะ <Download>
>> 2. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 รูปแบบของงานศิลปะ <Download>
>> 3. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 แบบอย่าง (Style) ของงานศิลปะ <Download>
>> 4. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 ทัศนธาตุ 1 <Download>
>> 5. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 ทัศนธาตุ 2 <Download>
>> 6. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 องค์ประกอบศิลป์ <Download>
>> 7. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 สื่อเก่า (Old media) <Download>
>> 8. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 เทคโลโลยีและสื่อใหม่ในงานศิลปะ <Download>
>> 9. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2  <Download>
>> 10. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 สัมฤทธิผลของงานศิลปะ <Download>
 กระบวนวิชา วิชา MAN & ARTS บทที่ 3
>> 1. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 Body&mind <Download>
>> 2. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 Art&Chris,Islam <Download>
>> 3. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 Art&Ancient Politic <Download>
>> 4. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 Art&politic <Download>
>> 5. มนุษย์และศิลปะ บทที่ 2 Art&economic <Download>
 กระบวนวิชา Metal Craft Design การทำเครื่องประดับจากวัสดุล้านนา
>> Project # 1 Metal Craft Design การทำเครื่องประดับจาก Acrylic  <Download>
>> Project # 2 Metal Craft Design การทำเครื่องประดับจากวัสดุล้านนา <Download>
>> Project # 3 Metal craftการสร้างTextureลงบนพื้นผิวโลหะ <Download>
>> Project # 4 Metal Craft Design การสร้างแหวนปลอกมีดจากโลหะเงิน <Download>
>> Project # 5 การฝังอัญมณีแบบฝังหุ้ม <Download>
>> Project # 6 การลงยา24-1-50 <Download>
 กระบวนวิชา Art and Cultural Management
>> พิพิธภัณฑ์ บทบาทและการจัดการ <Download>
>> ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก <Download>
>> ศิลปะแบบปฐมภูมิ หรือบรรพกาล <Download>
>> ศิลปะอียิปต์ <Download>
>> ศิลปะเมโสโปเตเมีย <Download>
>> ศิลปะอีเจียน <Download>
>> อีทรุสคัน<Download>
>> โรมัน <Download>
>> คริสเตียนและไบเซนไทน์ <Download>
>> ยุคกลาง <Download>
>> อิสลาม <Download>
>> โรมันเนสก์ <Download>
>> กอธิค <Download>
>> กอธิคยุคปลาย <Download>
>> บาโรค ฝรั่งเศส <Download>
>> ศิลปะโรโคโค <Download>
>> นีโอคลาสสิก <Download>
>> โรแมนติก <Download>
>> ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก <Download>
>> ศิลปะแบบปฐมภูมิ หรือบรรพกาล <Download>
>> ศิลปะอียิปต์ <Download>
>> ศิลปะเมโสโปเตเมีย <Download>
>> อีทรุสคัน <Download>
>> กรีก <Download>
>> โรมัน <Download>
>> คริสเตียนและไบแซนไทน์ <Download>
>> ศิลปกรรมอิสลาม <Download>
>> ศิลปกรรมยุคกลาง <Download>
>> ศิลปกรรมโรมันเนสก์ <Download>
>> ศิลปกรรมกอธิค <Download>
>> ศิลปกรรมกอธิคยุคปลาย <Download>
>> ศิลปกรรมเรอเนส์ ซองส์ยุคบุกเบิก <Download>
>> ศิลปกรรมเรอเนสซองส์ <Download>
>> ไมเคิล แอนเจโล <Download>
>> ราฟาเอล <Download>
>> ศิลปกรรมเรอเนสซองส์ เวนิส <Download>
>> แมนเนอริสม์ <Download>
>> บาโรค ศาสนา <Download>
>> บาโรค อิตาลี <Download>
>> บาโรค ฝรั่งเศส <Download>
>> บาโรค สเปน <Download>
>> บาโรค ฟลานเดอร์ <Download>
>> ศิลปะ โรโคโค <Download>
>> นีโอคลาสสิก (Neo-Classicism) <Download>
>> โรแมนติก (ROMANTICISM) <Download>
>> สัจนิยม (Realism) <Download>