การขอขยายการกรอกภาระงาน (TOR) และการกรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) บนระบบ CMU-MIS ของบุคลากรใรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU-tor-ja

Marka tescili protez sa