การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ในหัวข้อ “ภูมิใจ…ไทยแลนด์ (Pride of Thailand)”

ptt_detail_001
ptt_detail_002
ptt_detail_003
ptt_detail_004
ptt_detail_005

Marka tescili protez sa