ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “ศิลปะสื่อผสมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อตระหนักรู้คุณค่าของจิตใจ” โดย นายวรรณุฉัตร ลิขิตมานนท์

2

Marka tescili protez sa