ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “ก้อนมนุษย์ ความกดดันและความเจ็บปวด”

ประกาศเชิญชวน

Marka tescili protez sa