ประกาศการเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4220031 และ เลขที่ S4220032

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

—————-

ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

  1. ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220031 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
  2. ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

โดยคณะวิจิตรศิลป์ ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนทั้ง 2 ตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นั้น

 

เนื่องจาก ข้อสอบชนิดอัตนัย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบและจำนวนผู้เข้าสอบ      มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการตรวจข้อสอบข้อเขียนเป็นไปด้วยความรอบคอบและเรียบร้อย   จึงขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 10.00 น. และให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนทุกราย เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (เอกสารดังแนบ) โดยชำระเงินค่าสอบบุคลิกภาพ จำนวน 170 บาท ด้วยตนเอง ณ สถานที่ทดสอบ

 

ประกาศ ณ วันที่  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

 (ลงนาม)      สุกรี เกษรเกศรา

(รองศาสตราจารย์สุกรี เกษรเกศรา)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa