ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220009

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

0000ตามที่  สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220009 เพื่อรับผิดชอบงานบริการทั่วไป งานสวนและงานสนาม  งานทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ งานดูแลทรัพย์สินของทางราชการ และงานอื่น  ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340 บาท รับสมัครจำนวน 1 อัตรา และได้สิ้นสุดการรับสมัครลงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวนน้อยราย คณะฯ จึงขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยออกไปจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

- ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือถูกให้ออกจากงานเนื่องจากถูกโทษทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

- จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอมเข้ารับการตรวจสารเสพติดตามที่คณะฯ กำหนด

  1. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร (จำนวน 1 ขุด)

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายหน้าตรง(ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาคุณวุฒิ

- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา

- สำเนาใบรับรองการตรวจเลือกทหารกองเกิน สด.43 หรือสด.8 (สำหรับชาย)

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากที่ทำงานเดิม         ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส

- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ (อายุใบรับรองแพทย์ 1 เดือน)

  1. การสมัคร

- สามารถยื่นใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป       สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

  1. วิธีการคัดเลือก

- จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบบุคลิกภาพ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

- สอบบุคลิกภาพ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. การประกาศผลการคัดเลือก

- จะประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   16  มกราคม พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)         กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa