ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E220018 สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

  ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

————————————————————————————————————————–

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

—————————————–

­­

ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์      วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E220018 สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ว่างอยู่จำนวน 1 อัตรา จึงมีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้.-

ก.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกดนตรี สาขาการประพันธ์ดนตรีหรือ มานุษยดนตรีวิทยาและมีอายุไม่เกิน 45 ปี
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
 5. ต้องมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) หรือ IELTS (Level) หรือ CMU-eTEGS (Score) ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 (แนบท้าย)

ข.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่          งานบริหารทั่วไป คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้จาก www.finearts.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   0-5394-4807

ค.   เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการสมัครดังนี้.-

 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 1 รูป ขนาด 3×4 ซม.
 7. ผู้สมัครจะต้องแนบสำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL หรือIELTS หรือ CMU-eTEGS ที่ยังไม่หมดอายุ หากไม่มีผลคะแนนสอบดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ง.   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมสถานที่สอบ ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ finearts.cmu.ac.th ในวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.
 2. สอบประเมินความพร้อมทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 10.00 น. ในวันที่ 24 มกราคม 2561
 3. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
 4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ finearts.cmu.ac.th ในวันที่ 30 มกราคม 2561

 

ประกาศ ณ วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2560

 

 

(ลงชื่อ)           วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

Marka tescili protez sa