ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่S4220029

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่S4220029    ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 และสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก นั้น

ดังนั้น  คณะวิจิตรศิลป์ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 3. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 4. เป็นเพศชาย
 5. ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือถูกให้ออกจากงานเนื่องจาก    ถูกโทษทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 6. จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอม เข้ารับการตรวจสารเสพติดตามที่คณะฯ กำหนด
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ข. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมทั้งติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3×4 ซม.                         จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบรับรองการตรวจเลือกทหารกองเกิน สด. 43 หรือสด. 8    จำนวน 1 ฉบับ
 6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากที่ทำงานเดิม ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน                               จำนวน 1 ฉบับ

ค. การสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป       สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม2561

ง. วิธีการคัดเลือก

จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

– สอบบุคลิกภาพ ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (เอกสารดังแนบ)

– สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จ. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่    2     มีนาคม พ.ศ. 2561

 

(ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa