ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220026

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน และแบบแจ้งสถานภาพการเป็ นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

——————————————————————————————————————————————

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                    ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220026 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก และอัตราเงินเดือน 24,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง ของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาทางด้านศิลปะ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 5. ต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่             งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ในวันเวลาราชการ (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th)

ค. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ                                             อย่างละ 1 ฉบับ

(ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ)

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารประกอบ         การสมัคร ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 คณะ       วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดย

 1. การสอบสัมภาษณ์
 2. สอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน)

ทั้งนี้  จะกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบให้ผู้สมัครทราบในลำดับต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่  10  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

(ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa