ประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัด สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (ครั้งที่ 4)

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัด สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (ครั้งที่ 4)

—————————

000000อ้างถึงประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานในสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์  เมื่อวันที่  6 มีนาคม พ.ศ. 2561 และคณะฯ  ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่  6  มีนาคม  –  วันที่  21  มีนาคม  2561  และประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัด  สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะฯ ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 – วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นั้น

000000บัดนี้ ได้ครบกำหนดการรับสมัครดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ จึงประสงค์ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัด สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (ครั้งที่ 4) ออกไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ คือ

 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
 3. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม
 5. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง
 6. มีความรู้ด้านระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุเป็นอย่างดี

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหาร  งานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕61           ในวัน เวลาราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 20 สิงหาคม  ๒๕61

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปยื่นในการสมัคร ดังนี้

 1. เอกสารรับรองคุณวุฒิต้นฉบับและสำเนา           จำนวน ๑ ฉบับ
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา Transcript              จำนวน ๑ ฉบับ
 3. เอกสารทะเบียนบ้าน ต้นฉบับและสำเนา              จำนวน ๑ ฉบับ
 4. รูปถ่ายตรง ขนาด ๑ นิ้ว                     จำนวน ๒ รูป
 5. ประวัติผลงาน (Porfolio) (ถ้ามี)
 6. ใบยินยอมให้โอนย้ายกรณีที่เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดหน่วยงานอื่น

ง. วิธีการคัดเลือก

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์           ทักษะการสื่อสารภายในหน่วยงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยกำหนดให้ส่งแผนดำเนินงาน เป้าหมาย เป็นเอกสารนำเสนอให้ หน่วยงานบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์      ภายในวันที่ 17 สิงหาคม  2561 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้พิจารณา และกำหนด  วันนำเสนอแผนงาน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป         ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น ๒ คณะวิจิตรศิลป์

จ. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ หากบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้ผ่านเกณฑ์ในลำดับถัดมา

ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิได้สังกัด คณะวิจิตรศิลป์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานที่ตนสังกัด (คณะ/สถาบัน/สำนัก) พร้อมทั้งยินดีที่จะ      ให้ตัดโอนอัตรามาสังกัดคณะวิจิตรศิลป์ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับการคัดเลือก

 ฉ. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

                             ประกาศ  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

(ลงนาม)             วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์)

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa