ประกาศคณะวิจิตรศิลป์หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ งบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

 ดาวน์โหลด :

————————————————————————————————————————————

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

งบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปีงบประมาณ  2562

————————————————————————–

                        ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะให้มีความก้าวหน้า พร้อมที่จะรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยและมีความเป็นเลิศทางวิชาการนั้น คณะวิจิตรศิลป์จึงเห็นสมควรให้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์

     เพื่อเป็นทุนสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยของคณะให้ดำเนินงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ งบประมาณทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 6 ทุนๆ ละ 60,000 บาท และทุนนักวิจัย        รุ่นกลาง จำนวน 6 ทุนๆ ละ 90,000 บาท หากเป็นโครงการที่สนับสนุนแนวคิด “ล้านนาสร้างสรรค์”          และ “นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ” ตามพันธกิจของคณะวิจิตรศิลป์ จะได้รับการพิจารณาในลำดับแรก

 

  1. แนวทางการวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์  ประจำปีงบประมาณ 2560

2.1 เป็นงานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิด “ล้านนาสร้างสรรค์” และ “นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ”
2.2 เป็นการวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ศิลปะการถ่ายภาพ สหศาสตร์ศิลป์ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี
2.3 เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกสารอธิบายประกอบ
2.4 ประเด็นเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะร่วมสมัย
2.5 ประเด็นเกี่ยวกับการนำศิลปวัฒนธรรมจากอดีตมาใช้ในสังคมปัจจุบัน

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

  1. คุณสมบัติของผู้สมัครทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

3.1 เป็นอาจารย์ประจำ หรือนักวิจัยประจำที่ผ่านการทดลองงานแล้ว สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.2 ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ (หากลาศึกษาต่อหลังจากได้รับทุน ต้องคืนทุนอย่างไม่มีข้อยกเว้น)

3.3 ไม่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และเป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

3.4 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ จากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์

3.5 ไม่เป็นผู้ติดค้างเงื่อนไขตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ จากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์

3.6 เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และเสนอขอรับทุนไม่ได้เกินโครงการละ 60,000 บาท

ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง

  1. คุณสมบัติของผู้สมัครทุนนักวิจัยรุ่นกลาง

4.1 เป็นอาจารย์ประจำ หรือนักวิจัยประจำที่ผ่านการทดลองงานแล้ว สังกัดคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.2  ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ (หากลาศึกษาต่อหลังจากได้รับทุน ต้องคืนทุนอย่างไม่มีข้อยกเว้น)

4.3  เป็นผู้มีตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือนักวิจัยในระดับเทียบเท่าขึ้นไป

4.4  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนอุดหนุนวิจัยฯ จากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์

4.5  ไม่เป็นผู้ติดค้างเงื่อนไขตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ จากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์

4.6  เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และเสนอขอรับทุนไม่ได้เกินโครงการละ 90,000 บาท

 

  1. การสมัครขอรับทุน

ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุน ให้จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดังต่อไปนี้

5.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย หรือวิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ จำนวน 10 ชุด

5.2 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 ชุด (เฉพาะทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

5.3 ใบรับรองประกอบการส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ที่งานบริหารงานวิจัย 

  1. การพิจารณาจัดสรรทุน

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัยจะนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณา 

  1. ข้อตกลงเบื้องต้น

7.1 ผู้ได้รับการจัดสรรทุน จักต้องยินยอมให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยฯ ตามวิธีการที่ผู้ให้ทุนกำหนด และยินยอมที่จะแก้ไขปรับปรุงผลงานวิจัยฯ ตามผู้ที่ให้ทุนเห็นสมควร

7.2  ผู้ได้รับการจัดสรรทุนเมื่อดำเนินงานวิจัยฯ แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการดังนี้

7.2.1  กรณีงานวิจัย

- ต้องเรียบเรียงเพื่อเสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิจิตรศิลป์ หรือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติซึ่งมีรายชื่อตามประกาศของ กพอ. อย่างใดอย่างหนึ่ง

7.2.2  กรณีงานวิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

- ต้องเรียบเรียงเพื่อเสนอตีพิมพ์ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์เชิงวิชาการเป็นบทความวิชาการในวารสารวิจิตรศิลป์ หรือ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติซึ่งมีรายชื่อตามประกาศของ กพอ. อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

- ต้องนำเสนอผลงานสร้างสรรค์โดยการจัดแสดงนิทรรศการหรือการแสดงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

7.3    เมื่อโครงการได้รับทุนและดำเนินการจนเสร็จสิ้น คณะจะจัดให้มีการประเมินผลงานวิจัยฯ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน จึงขอให้ผู้วิจัยตั้งงบประมาณสำหรับผู้ประเมินผลงาน (peer review) ไว้ในหมวดงบประมาณจำนวน 3,000 บาทด้วย (ผู้วิจัยเป็นผู้จ่าย)

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่    12    กรกฎาคม 2561

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

  คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

Marka tescili protez sa