ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร ป.โท สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
ACM
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม (ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ) (Art and Culture Management) (ป.โท ภาคพิเศษ) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปิดรับสมัครแบบ 2(แผน ก2) และแบบ 3(แผน ข)
รอบที่ 1
- ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 15 ธันวาคม 2560 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
- ยื่นด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2
- ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 16 เมษายน 2561 – 22 มิถุนายน 2561
- ยื่นด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย 18 – 24 มิถุนายน 2561
สมัครได้ที่ : http://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 053 944849 หรือทาง Website https://www.facebook.com/artandculturemanagement.cmu หรือ https://www.facebook.com/ArtandCulture.FineArts.CMU
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 120,000 บาท ตลอดหลักสูตร (30,000 บาท ต่อ ภาคการศึกษา)
Marka tescili protez sa