ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4220027 สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————–

 

000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ในตำแหน่ง       พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4220027 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์ นั้น

 

000000บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย        ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้

1.  นางสาวสุกฤตา บุญภา

2.  นางสาวอรุณวรรณ จันทิชัย

3.  นายโพธิ์สันต์ วิเชยละ

000000ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน โดยขึ้นบัญชีลำดับสำรองไว้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนี้

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

 

(ลงนาม)         กันต์  พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa