ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220037 สังกัด สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                   ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220037 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอกและอัตราเงินเดือน 24,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท นั้น

 

บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง อาจารย์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ   ได้แก่ นายวุฒินท์  ชาญสตบุตร

 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป               หน่วยบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว      จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)         กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa