ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220048 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————

                   ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220048 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอกและ 24,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง อาจารย์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้

 

                   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่ นายณัฎฐ์  บวรพัฒน์นนท์

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้การคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ     งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว     ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

 

ประกาศ ณ วันที่  11  สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)         สุกรี เกษรเกศรา

(รองศาสตราจารย์สุกรี เกษรเกศรา)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa