ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220031 และ S4220032

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220031 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นั้น

000000บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้

1. นางสาววรรณภา แก้วทอง

2. นายอุทิศชัย อุราหาญ

3. นางสาวชิดชนก ผู้รุ่งเรือง

 

000000ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริหารงานบุคคล          งานบริหารทั่วไป ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว      จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน โดยขึ้นบัญชีลำดับสำรองไว้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่            ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)         กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

——————————————————————————————————————————————-

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นั้น

000000บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่ นางสาวสายชล นพพันธุ์

000000ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริหาร         งานบุคคล งานบริหารทั่วไป ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว             ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)         กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa