ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220030 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาการออกแบบ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
————————

ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220030 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้
1. นายชัยพร พันธุ์สมบัติ
2. นางสาวญานันท์ นิวาศะบุตร
3. นางสาวแสงตะวัน โพธิโยธิน
4. นางสาวบุษยา ใจมา
5. นางสาวนิสรีน แสวงศิริผล
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่า สละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน โดยขึ้นบัญชีลำดับสำรองไว้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ลงนาม) ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

 

 

Marka tescili protez sa