ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220014 สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

—————-

                   ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220014 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

บัดนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังนี้

 

                   ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่    นางสาวสุนิษา ผลากอง

 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561      หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

 

(ลงชื่อ)           กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa