ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220029

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————-

000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561  เรื่อง  ขยายเวลา       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220029 อัตราเงินเดือน 9,340 บาท     สังกัด งานบริหารทั่วไป นั้น

 

000000บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่ นายพงษ์สวัสดิ์ ขุนหล่อ

 

000000ทั้งนี้  ให้นายพงษ์สวัสดิ์ ขุนหล่อ มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ             หน่วยบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว     ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  12  มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

(ลงชื่อ)           กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

 

 

Marka tescili protez sa