ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

——————-

                   ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นั้น

 

บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์ ทิพยเนตร

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ (สำรอง) ได้แก่ นางสาววรรณกร ช่างศิลป์

 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ยกเว้นสำรอง มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน               ณ งานบริหารทั่วไป ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว                 ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน  โดยจะขึ้นบัญชีลำดับสำรองไว้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนี้

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

 

(ลงชื่อ)           วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa